Consultant – Applied Mathematics – Xian-Zhong Guo, PhD